Mevzuat

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KARİYER ARAŞTIRMA PLANLAMA VE UYGULAMA

 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Siirt Üniversitesi Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Siirt Üniversitesi Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin danışma kurulunu,

 b) Merkez: Siirt Üniversitesi Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezini,

 c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,

             d) Senato: Üniversite Senatosunu,

             e) Üniversite: Siirt Üniversitesi’ni,

             f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

             Merkezin amacı

 

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

 

             a) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması ile ilgili çalışmalar yapmasını sağlamak,

             b) Öğrenci ve mezunlarının iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yapılmasını teşvik etmek,

             c) Öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edilebilme imkânlarını araştırmak,

             ç) Bu çalışmaların sonuçlarını ve bu alandaki birikimleri ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara aktararak bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak,

             d) Siirt Üniversitesi mezunları ve öğrencileri ile buluşmalar organize ederek mezunlarla iletişimi sağlamak,

             e) Öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini araştırmaya yönelik mesleki eğitim imkanı sağlamak,

g) Öğrencileri kariyer hedeflerini belirlemede etkili olabilecek profesyonellerle buluşturmak.

 

Merkezin faaliyet alanları

 

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 

             a) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynakları ihtiyacının Üniversite’de öğrenim gören veya görmüş öğrenciler tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemek,

 

             b) Faaliyetleri ile ilgili konularda bültenler yayınlama, günlüklerdüzenleme vb. etkinliklerle öğrencileri, mezunları, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,

 

             c) Öğrenciler ve mezunlar ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya getiren tanıtım toplantıları düzenlemek, öğrencilerin çeşitli alanlarda iş tanımları, iş hayatı, mesleklerdeki kariyer imkânları ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak; eleman talebinde bulunan şirketlerle mezunlar arasında iletişim sağlamak,

 

             ç) Gerek seminerler, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında yardımcı olmak,

 

             d) Üniversitenin yüksek lisans ve doktora öğrenimi dâhil tüm birimlerinden mezun olan öğrenciler için iş imkânları üzerinde çalışmak,

 

             e) Üniversite mezunlarının Üniversite sonrası yaşamlarında da birbirleriyle işbirliği, dayanışma ve ilişki içerisinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunmak,

 

             f) İnsan kaynakları veri tabanı oluşturmak,

 

             g) Kişisel gelişim semineri vermek ve işletme tanıtım amaçlı geziler organize etmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Kariyer Temsilcileri

     Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

         b) Müdür yardımcıları,

             c) Yönetim Kurulu,

             ç) Danışma Kurulu.

 

 

 

 

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite’nin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde, görevi kendiliğinden sona erer. Süresi dolan müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

             (2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı, müdürün vereceği görevleri yerine getirir ve yokluğunda ona vekâlet eder. Müdür yardımcısının altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde, görevi kendiliğinden sona erer.

             (3) Müdür ve vekâlet görevini yerine getiren yardımcıları kendileri ile ilgili konularda yönetim kurulunda oy kullanamaz. Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu başkanının izni ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdür, Merkez’i temsil eder ve aşağıda belirtilen görevleri yapar:

             a) Yönetim kurulunun kararlarını bu yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

             b) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

             c) Yurtiçinde ve yurtdışında ilgili diğer kariyer merkezleri ve kamu ve özel sektör kuruluşlarının insan kaynakları birimleri ile işbirliği yapmak,

             ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde yönetim kuruluna rapor sunmak.

Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; müdür, müdür yardımcıları ve müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen 3 öğretim elemanı olmak üzere toplam 6 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

             (2) Yönetim Kurulu başkanı, yönetim kurulu üyelerinden birisini yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görevlendirir. Kurulun süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği durumunda yönetim kurulu başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             (3) Ayrılma nedeni ile boş kalan yönetim kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılan üyeler veya üç aydan fazla yurtdışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

 

Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az iki defa üyelerin salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanmak ve kararları oy çokluğu ile almak,

             b) Akademik takvim yılının başında çalışma gruplarından gelen önerileri ve raporları değerlendirmek, ilgili konularda bir yıllık yazılı çalışma programı hazırlamak ve gerekli kararları almak,

             c) Her faaliyet dönemi sonunda Merkez tarafından hazırlanacak olan faaliyet raporunu görüşüp kabul ettikten sonra sonucu Rektörlüğe sunmak,

             ç) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkez’in yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

             d) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini inceleyip karara bağlamak,

             e) Merkez’in idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak görevlendirmeler ile ilgili Müdürlük önerilerini inceleyip karara bağlamak,

             f) Öğrenci ve mezunların kariyerlerini planlamalarında, onlara iş imkânlarının araştırılmasında ve iş yaşamıyla ilgili iletişimin sağlanmasında kararlar almak,

             g) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite öğretim elemanları, mezunları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili kuruluş temsilcileri arasından yönetim kurulunca önerilen ve üç yıl için görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur.

             (2) Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak bir başkan, başkan yardımcısı ve raportör belirler.

Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, başkanının çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır. Danışma Kurulunun görevleri; Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak, önerilerde bulunmak, gerektiğinde Merkez’in yurtiçi ve yurtdışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili danışma komisyonları oluşturmaktır.

 

Kariyer temsilcileri

             MADDE 14 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan iletişim kurabilmek amacı ile Üniversite’nin tüm birimlerinden birer kişi, kariyer temsilcisi olarak görevlendirilir.

             (2) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek hizmeti verir, bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışma yapar, öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkez’in veri tabanına gönderilmek üzere kayda alır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 - (1) Merkezin gerçekleştirme görevlisi Müdür, harcama yetkilisi Rektör’dür.

Merkezin gelirleri

Madde 16- (1) Merkezin gelirleri şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden tahsis edilen ödenekler,

b) Döner Sermaye gelirleri,

c) Merkeze yapılacak her türlü bağış,

ç) Merkez tarafından hazırlanan rapor, proje ve yayınlardan sağlanan gelirler.

Merkezin giderleri

Madde 17- (1) Merkezin giderleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler,

b) Yönetim ve personel giderleri,

c) Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak diğer harcamalar.

Merkez bütçesi

Madde 18- (1) Merkez bütçesi, Yönetim Kurulu tarafından yıllık bütçe takvimine göre hazırlanarak, Rektörlüğe sunulur.

Döner sermaye

Madde 19- (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 20- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.


Dr. HALİT KIRIKTAŞ
Güncelleme : 21.03.2021 13:53:56